Spoločnosť a jej význam

Spoločnosť a jej význam

Toto slovo znamená vo voľnom preklade niečo ľudské. A samotní ľudia ju aj tvoria. Je o nich a pre nich. Slúži im tak, ako oni slúžia jej. Jedno bez druhého nemôže existovať a samotné o sebe nemá význam. Jedine, že by bol na zemi jeden človek. Ten by nemal s kým utvoriť spoločnosť a tak by mohla existovať len symbióza medzi ním a inými živými tvormi.Šťastná rodina.jpg
Keď sa na ňu pozrieme z hľadiska Sociológie, tak prídeme na to, že je to súhrn ľudí, ktorý sú spojení dokopy pomocou histórie a jej formami a vzájomným prepojením. Cieľ, ktorý tu je o plnení túžob a potrieb, pre ktoré je Ďalej charakteristická stabilita a celistvosť, ako aj sebestačnosť a samoregulácia. Taktiež sem patrí seba rozvoj, určitý stupeň kultúrneho vzdelania, sociálne normy aj morálka.
Môžeme ju špecifikovať aj na základe toho, že tí ktorý do nej patria sa navzájom ovplyvňujú, tvoria štruktúru rôznorodých vzťahov, a dokopy vytvárajú celú škálu rôznych javov a procesov odohrávajúcich sa v rámci spoločnosti. Celkovú jej štruktúru tvoria oblasti ekonomické, sociálne, politické aj duchovné. Ďalej sem zaradujeme podsystémy, ktorými sú napríklad inštitúcie, organizácie, normy, role, hodnoty. Je to organizmus, ktorý sa rozvíja a funguje podľa pravidiel a zákonom vytvorených obyvateľmi, ktorý ju tvoria a tým ju utvárajú.Otec so synom.jpg
Skupiny, ktoré ju tvoria sú rôznorodé. Môže ísť o veľké a malé. Veľké sú tie národne, triedne, teritoriálne či spoločenské. A tie malé sú od dvoch až po dvadsiatich ľudí, ktorí sú v vzájomnej blízkosti a pôsobení jeden na druhého.
Spoločnosť je to, čo nás utvára a čo utvárame mi našim pôsobením na druhých a na chod samotného systému. To čo spravíme sa dorazí na jej výzore a na celom prežívaní a tvári jej podstaty. Na svete je mnoho týchto skupenstiev a každé je iné. Niektoré spoločenstvá sú pevnejšie, iné slabšie. Niektoré sú známe, iné vyhynuté. Niekde sa žije podľa pravidiel, ktoré sú nám úplne cudzie a nikdy by sme ich neprijali.
Musíme poznať to čo máme a tým pochopíme aj druhých. Keď budeme vďační za tú našu a budeme sa aktívne zapájať na jej zdokonalení, pochopíme záujem druhých o tú ich.